Sadmin
+Name:Nguyễn Xuân Cường +S/n:12/1/1994 +Dc:Đô Lương-Nghệ An +Hiện đang học TTHPT DL DL 2

80s toys - Atari. I still have