Name:Nông Công Tuyền Chức vụ: Wapmaster Ngày sinh:06/04/1994 Quê quán: Tĩnh Bắc-Lộc Bình-Lạng Sơn

80s toys - Atari. I still have